top of page
close-up-scientist-working-with-microsco

เกลนต้า คือใคร

Who’s Glenta Pharma?

บริษัท เกลนต้า ฟาร์ม่า กรุ้ป จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของ 5 ผู้เชี่ยวชาญ

หลากหลายสาขา ทั้งด้านโภชนาการ อาหาร ยา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันคือ “มุ่งมั่นพัฒนา และค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ” ที่สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพทั้ง

ภายในและภายนอกด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้คน

ในสังคมดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล จากการบริโภคผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างของบริษัทนั้นต้องผ่านกระบวนการค้นคว้า

และวิจัยเป็นเวลานานหลายปี คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และไม่ส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายใดๆ

ต่อร่างกาย คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยไม่ว่าจะบริโภคเองหรือ

ซื้อให้กับคนที่คุณรัก เพราะ “เราใส่ใจ ในทุกกระบวนการ”   

ยินดีต้อนรับสู่

GLENTA PHARMA

7447774-05.png

VISION

 เพราะผู้นำไม่เคยหยุดพัฒนา

7447774-04.png

MISSION

เรามีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยค้นคว้าพัฒนาเพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Glenta%20Logo0155-01_edited.png

เมื่อชอบในสิ่งเดียวกัน...

จึงมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน...
เพื่อให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน...

18506453 [Converted]-02.png
bottom of page